Счетоводни услуги за земеделски производители

field

Счетоводни услуги за земеделски производители


Попълване на анкетна карта и формуляри за регистрация и пререгистрация на земеделски производител.

Декларация по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ – Бели петна

Дневници за изразходеното гориво за производство на първична селскостопанска продукция-при предоставени ваучери за гориво на земеделските производители.

Изчисляване на осигурителните вноски на земеделските производители и подаване на обр.1 и обр.6.g

Изготвяне на Годишна данъчна декларация за доходи от земеделска дейност и подаването и в НАП.

Изготвяне на Годишни финансови отчети за дейността и подаването им в Национален статистически институт.

Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Абонаментно счетоводно обслужване, изготвяне на Ведомост за заплати, осигуровки, обявяване на отчети, административни услусги и други счетоводни манипулации.

Декларация Окд. обр.5 за започване на дейност в 7-дневен срок от започването в НАП.

Изчисляване на авансови данъци и подаване на декларация по чл.55 в НАП.

Консултации във връзка със счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство.

Изготвяне на банкови документи за разплащане в НАП.

Попълване на осигурителна книжка за заверка в НОИ.

Регистрация по ЗДДС

Съставяне и подготвяне на месечни декларации по ЗДДС

Paste your AdWords Remarketing code here